Home   Begeleiding   Spelling

Spelling

Pi-Spello is de methode, die erkent dat een kind met spellingmoeilijkheden (en dyslexie) geen houvast heeft aan een woordbeeld en dus af moet gaan op de klanken van een woord. Pi-Spello leert het kind klanken (en klankstukjes) binnen een woord te herkennen en leert deze klanken en klankstukjes om te zetten in de juiste tekens en woorddelen.

 

PastedGraphic-4

Het Pi-Spellobet

Speciaal voor deze kinderen is er nu het Pi-Spellobet:

Het overzicht van alle tekens en woorddelen, die noodzakelijk zijn voor een kind met spellingmoeilijkheden (en dyslexie), om klanken en klankstukjes om te zetten in tekens en woorddelen.

Pi-Spello gebruikt kleuren om een oplossing te bieden aan het feit, dat dezelfde klank verschillende tekens kan hebben.

pi-spellobet-snelwegen

pi-spellobet-snelwegen

In het Pi-Spellobet zijn alle tekens en woorddelen, ondersteund door een vaste kleur opgenomen. In de methode Pi-Spello leert het kind woorden te schrijven in de ondersteunende kleuren. De klank omzetten in kleur bevordert het rustig nadenken over de klankstructuur van het woord. De klank omzetten in een teken, of tekens in kleur verduidelijkt de toepassing van een spellingregel. De directe koppeling van de klank aan een kleur activeert de toepassing van de nodige spellingregel: bij de lange klank (geel) hoort een andere regel dan bij de korte klank (groen) of het Sufferdje (roze).

 Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen met lezen, spellen of met beiden. Mensen met dyslexie hebben moeite met het automatiseren van klank-tekenkoppeling bij het lezen en teken-klankkoppeling bij het spellen. Iemand met dyslexie herkent daardoor letters en woorden minder snel en heeft moeite met het vlot en foutloos lezen en spellen, ook na extra hulp. Dyslexie is erfelijk en daarnaast onafhankelijk van intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties achter bij het niveau dat van hen verwacht mag worden. Als lezen en schrijven moeilijk gaat, beïnvloedt dit het zelfvertrouwen, de motivatie en het zelfbeeld van het kind. Dit kan grote gevolgen hebben in de persoonlijke en maatschappelijke omgeving, zeker wanneer dyslexie in het onderwijs niet herkend of onderkend wordt. Elk kind en elke vorm van dyslexie kan verschillen. Kinderen met dyslexie zijn daarom gebaat bij hulp op maat.

Per leeftijdsgroep zijn er verschillende signalen die kunnen duiden op ( aanleg voor) dyslexie bij kinderen. Op de kleuterleeftijd ( groep 1 en 2) is dyslexie nog niet vast te stellen. Wel kunnen er een aantal signalen zijn die aanleiding geven om het kind extra in de gaten te houden. Bijvoorbeeld wanneer het kind:
– een algemeen zwak taalniveau heeft;
– slecht versjes kan onthouden en slecht kan rijmen;
– moeite heeft met het aanleren van willekeurige afspraken en de namen van kleuren.

Niet alle kinderen met deze problemen ontwikkelen echter dyslexie. Een vertraagde spraak/taalontwikkeling en dyslexie in de familie heeft wel een zekere voorspellende waarde. In groep 3 en 4 kunnen signalen voor dyslexie zijn:
– lang spellend lezen of vroeg radend lezen;
– moeite om het verschil te horen tussen klanken als m – n , t – k, ba – da;
– moeite om verschil te zien tussen p – q , b – d; – moeite met het inprenten van reeksen;
– vaak struikelen bij het lezen;
– een groeiend verschil tussen het leesvermogen en het vermogen een verhaal te begrijpen.
De signalen van dyslexie in de bovenbouw zijn te merken aan een toenemende weerstand tegen leestaken en/of toenemende faalangst en kenmerken die opvallen bij het hardop lezen, de spelling, het schrijven en/of het snel benoemen.